การตรวจสอบภายใน คปสอ. ระหว่างวันที่ 17 – 19 เมษายน 2561

วันที่ 17 เมษายน 2561 ตอนเช้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนบ

 

วันที่ 17 เมษายน 2561 ตอนบ่าย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปียน

วันที่ 18 เมษายน 2561 ตอนเช้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยตง

วันที่ 18 เมษายน 2561 ตอนบ่าย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเหล็ก

วันที่ 19 เมษายน 2561 ตอนเช้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานวัว

วันที่ 19 เมษายน 2561 ตอนบ่าย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพุด