โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ปี 2561