โครงการเยี่ยมบ้านด้วยใจหมออนามัยคนที่สอง

…………………………………………………………………………

เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2661  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนบพิตำ  ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ  “เยี่ยมบ้านด้วยหัวใจหมออนามัยคนที่สอง”  แก่  อสม.  ณ รพ.สต.บ้านหัวทุ่ง  เพื่อเป็นการเสริมพลังแก่ อสม.  ในการทำงานเยี่ยมบ้าน  และร่วมด้วยกันระหว่างโรงพยาบาล  รพ.สต. และ อสม.  เพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงการรับบริการและได้รับบริการที่มีคุณภาพ

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2661  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนบพิตำ  ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ  การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ  ในหัวข้อสุข  5 มิติ แก่ผู้สูงอายุ  ณ รพ.สต.บ้านหัวทุ่ง  เพื่อเป็นการเสริมพลังให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงค์ชีวิตได้อย่างมีความสุข