แจ้งความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย (สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล)

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้หน่วยงานสำรวจความเสียหายของเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยจากเหตุการณ์อุทกภัย ตามแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้และส่งรายงานภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ฝ่ายบริหาร

เอกสาร  แบบรายงานความเสียหายและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัย(ที่อยู่อาศัย) (119 downloads)