จังหวัดลงนิเทศติดตามการพัฒนางานสาธารณสุข พื้นที่โซน 7 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561