ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท

เอกสารเพิ่มเติม [Download not found]