ประกาศโรงพยาบาลนบพิตำ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่โรงพยาบาลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวฯ ด้วยเงินบารุงของโรงพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลนบพิตำ
จำนวน 2 อัตรา โดยใช้วิธีการสรรหาจากใบสมัคร ซึ่งได้สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนในวันที่ 6 มีนาคม
2561 แล้วนั้น ในการนี้ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ประกาศโรงพยาบาลนบพิตำ.pdf (177 downloads)