รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2562

รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2562

https://drive.google.com/file/d/1P6YOogyZafbIR3xq6WmVj-7kVH8q8jkn/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *