รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562