รายงานผลการปฎิบัติตามคู่มือโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์

รายงานผลการปฎิบัติตามคู่มือ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์.pdf (54 downloads)

คู่มือมาตรฐานกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผล

คู่มือกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์.pdf (52 downloads)

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท

เอกสารเพิ่มเติม [Download not found]

รพ.นบพิตำพร้อมใจกันปลูกดาวเรือง เพื่อบานพร้อมกัน ตุลาคม เพื่อในหลวงรัชกาลที่ ๙

โรงพยาบาลนบพิตำได้จัดกิจกรรม ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙
เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดิน ทันช่วง 25-26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันถวายเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙
นำโดยนายแพทย์ยุทธนา สุทธิธนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนบพิตำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการและลูกจ้างพร้อมใจกันนำกล้าต้นไม้มาฝังปลูกบริเวณหน้าโรงพยาบาลนบพิตำรอวันที่จะเติบโตและบานสะพรั่งสวยงาม

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานนครศรีธรรมราช มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และทุนการศึกษา ประจำปี 2560

ประกาศตารางราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถและปรับปรุงอาคารพัสดุ ซักฟอก จำนวน 2 รายการ

ประกาศตารางราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถและปรับปรุงอาคารพัสดุ ซักฟอก จำนวน 2 รายการ
เอกสาร 600629-1.pdf (84 downloads)

แจ้งความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย (สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล)

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้หน่วยงานสำรวจความเสียหายของเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยจากเหตุการณ์อุทกภัย ตามแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้และส่งรายงานภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ฝ่ายบริหาร

เอกสาร  แบบรายงานความเสียหายและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัย(ที่อยู่อาศัย) (117 downloads)

1 5 6 7 8