ประกาศ โรงพยาบาลนบพิตำ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

ประกาศ โรงพยาบาลนบพิตำ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

ประกาศยกเลิก.pdf (86 downloads)

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือเชิญชวน.pdf (104 downloads)                                                                                   .

เอกสารประกวดราคา.pdf (110 downloads)

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ-เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก.pdf (234 downloads)

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-E-BIDDING.pdf (254 downloads)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

 

ประกาศจังหวัด-1.pdf (136 downloads)

 

ประกวดราคา.pdf (154 downloads)

 

spec-รถตู้ไม่น้อยกว่า-12-ที่นั่ง.pdf (98 downloads)

 

ราคากลาง-1.pdf (111 downloads)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ประกาศจังหวัด.pdf (69 downloads)

 

ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf (87 downloads)

 

spec-รถบรรทุก.pdf (84 downloads)

 

ราคากลาง.pdf (82 downloads)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (แบบ สขร.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ก.พ..pdf (63 downloads)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานประจำห้องยา

2ประกาศรพ.นบพิตำ29มค61.pdf (488 downloads)
1 2 3 4 5 6 8