รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ม.ค-1.pdf (57 downloads)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนบพิตำ

ตามที่โรงพยาบาลนบพิตา อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวฯ ด้วยเงินบารุงของโรงพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลนบพิตา
จานวน 4 อัตรา โดยใช้วิธีการสรรหาจากใบสมัคร ซึ่งได้สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนในวันที่ 4 และ5
มกราคม 2561 แล้วนั้น ในการนี้ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก  ดังเอกสารแนบ

ประกาศผลสอบรพ.นบพิตำ-8-1-61.pdf (174 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยทันตแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยทันตแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf (314 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุต่างๆ โรงพยาบาลนบพิตำประจำปี 2561

โรงพยาบาลนบพิตำ  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี 2561

แผนจัดซื้อกลุ่มงานบริหารทั่วไป.pdf (106 downloads)

 

แผนจัดซื้อเวชภัฒฑ์ที่มิใช่ยาประเภทครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์.pdf (107 downloads)

 

แผนจัดซื้อสมุนไพรประเภทวัสดุทางการแพทย์.pdf (85 downloads)

 

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุทันตกรรม.pdf (76 downloads)

 

สรุปแผนอนุมัติจัดซื้อยาและวัสดุเภสัชภัณฑ์.pdf (120 downloads)

รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ.pdf (112 downloads)

โรงพยาบาลนบพิตำ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน

คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดู VDO

โรงพยาบาลนบพิตำ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน

ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
ดังเอกสารแนบ
ประกาศสำนักปลัดกระทรวง.pdf (60 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องนึ่ง,เครื่องวัดความดันโลหิต)

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องนึ่ง,เครื่องวัดความดันโลหิต)

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์-2.pdf (111 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม,เครื่องอบผ้า)

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม,เครื่องอบผ้า)

 

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-1.pdf (96 downloads)
1 3 4 5 6 7