เอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 ราคา

เอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 ราคา

เอกสารเชิญชวน-1.pdf (100 downloads)

 

เอกสารประกวดราคา-1.pdf (93 downloads)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

ประกาศจังหวัด.pdf (91 downloads)                                                                                    .

ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf (114 downloads)                                                                            .

spec-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว.pdf (118 downloads)                                                                    .

ราคากลางงานบ้านงานครัว.pdf (87 downloads)

เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

เอกสารเชิญชวน.pdf (106 downloads)

 

เอกสารประกวดราคา.pdf (132 downloads)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ระยะ-5-ปี-2561-2564.pdf (97 downloads)

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์,เครื่องวัดความดันโลหิตปรอท)

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์,เครื่องวัดความดันโลหิตปรอท)

ขึ้นเว็บ-ประกาศราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวย-2-รายการ.pdf (181 downloads)

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์)

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2561.pdf (106 downloads)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ม.ค-1.pdf (61 downloads)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนบพิตำ

ตามที่โรงพยาบาลนบพิตา อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวฯ ด้วยเงินบารุงของโรงพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลนบพิตา
จานวน 4 อัตรา โดยใช้วิธีการสรรหาจากใบสมัคร ซึ่งได้สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนในวันที่ 4 และ5
มกราคม 2561 แล้วนั้น ในการนี้ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก  ดังเอกสารแนบ

ประกาศผลสอบรพ.นบพิตำ-8-1-61.pdf (181 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยทันตแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยทันตแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf (322 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุต่างๆ โรงพยาบาลนบพิตำประจำปี 2561

โรงพยาบาลนบพิตำ  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี 2561

แผนจัดซื้อกลุ่มงานบริหารทั่วไป.pdf (117 downloads)

 

แผนจัดซื้อเวชภัฒฑ์ที่มิใช่ยาประเภทครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์.pdf (119 downloads)

 

แผนจัดซื้อสมุนไพรประเภทวัสดุทางการแพทย์.pdf (95 downloads)

 

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุทันตกรรม.pdf (81 downloads)

 

สรุปแผนอนุมัติจัดซื้อยาและวัสดุเภสัชภัณฑ์.pdf (134 downloads)
1 3 4 5 6 7 8